Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej https://modezp.com/ oznacza akceptację poniższych warunków polityki prywatności

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informujemy Cię w niej, w jaki sposób troszczymy się o dane Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i o wielu innych ważnych kwestiach związanych z danymi osobowymi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest Modezp Mateusz Woś, z siedzibą w Orłach przy ul. Lipowa 88, 37-716 Orły dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres modezpw@.gmail.com.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem;

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.

Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.

CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy na zasadach opisanych w Regulaminie – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem; wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie finansów i rachunkowości – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie finansów i rachunkowości – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie internetowym – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;

przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody;

dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń - przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj.

przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówienia a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń tj. do 6 lat liczone od dnia usunięcia konta lub dokonania rozliczenia;

przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 30 dni.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Modezp Mateusz Woś

PRAWA OSÓB

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

- wycofania zgody wobec przetwarzania;

- żądania dostępu do swoich danych osobowych;

- żądania sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu modezpw@gmail.com

W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e- mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).